Nooruse 3, Jõhvi 41532 +372 33 64 056 info@jtk.ee

Autojuhilubade tervisetõendi vormistamine

Alates 05.11.2014 on muutunud Mootorsõidukijuhi ja trammijuhi tervisekontrolli tingimused ja kord.

Protsessi kirjeldus:
Tervisetõendi taotleja ehk kodanik:

 1. siseneb tervisetõendi protsessi algatamiseks riiklikku patsiendiportaali
 2. valib tervisetõendi soovitud kasutusalad (II grupi valikul saab tervisetõendi otsuse alati ka I grupi osas):
  • I grupi mootorsõidukijuht (A-, AM-, B- ja BE-kategooria ning nende alamkategooriate mootorsõidukite, v.a. B-kategooria takso ning A- ja B-kategooria alarmsõidukite juhid ning T-kategooria traktori ja liikurmasina juhid);
  • II grupi mootorsõidukijuht (C-, CE-, D- ja DE-kategooria ning nende alamkategooriate mootorsõidukite, B-kategooria takso ning A-, B- ja C-kategooria alarmsõidukite juhid ning juhtimisõiguse taotlejate ja mootorsõidukijuhtide õpetajad) ning täidab ja digiallkirjastab tervisedeklaratsiooni;
  Märkus: Selle tulemusena tekib eeltäidetud ehk taotlemisel tervisetõend, mida näeb arst, kelle juurde taotleja läheb teostama vajalikku tervisekontrolli ning saama tervisetõendile otsust;
 3. broneerib aja tervisetõendi väljastaja vastuvõtule;
  Märkus: Registratuuritöötaja(või pereõde) vm kontrollib vastuvõtu aega broneerides, kas kehtiv TD on olemas, vajadusel palub TD enne vastuvõttu ära täita.
 4. läheb tervisetõendi väljastaja vastuvõtule.

Tervisedeklaratsioon ja selle täitmine

Tervisedeklaratsioon (edaspidi TD) on tervisetõendi taotleja poolt vastava küsimustiku alusel enda terviseseisundi kohta esitatud info. TD annab tervisetõendi väljastajale kiire ülevaate taotleja terviseseisundist ning taustinformatsiooni täpsema ravi- või muu otsuse tegemiseks. TD täidetakse reeglina elektrooniliselt patsiendiportaalis, erandjuhul paberil.

TD on kohustuslikuks eelduseks tervisetõendite saamisel.

TD täitmisel patsiendiportaalis kuvatakse täitjale eeltäidetud TD, millele on kantud juba tervise infosüsteemis olevad terviseandmed (sh taotleja diagnoosid, ravimid, operatsioonid jm). Täitja ülesandeks on täiendada juba olemasolevaid andmeid, st ei pea juba esitatud andmeid ise uuesti sisestama. Patsiendiportaalis täidetud TD tuleb digiallkirjastada. Digiallkirjastatud TD kehtib 30 päeva.

Juhul kui tervisetõendi taotleja on patsiendiportaalis TD-d kunagi juba täitnud, esitatakse talle TD täitmisel lisaks tervise infosüsteemi viimase seisuga terviseandmetele ka andmed, mida tervisetõendi taotleja ise TD-le viimati sisestas. Taotleja saab oma viimati sisestatud andmeid muuta või täiendada. Alati kehtib ainult üks, st viimane digiallkirjastatud TD.

Paberkandjal täidetud TD kehtib ainult ühe arstivisiidi ja taotleja peab järgmisel korral täitma TD uuesti. Tervisetõendi väljastaja ei pea TD andmeid paberilt kandma infosüsteemi ega TD-d skannima. Küll aga kohustub tervisetõendi väljastaja paberil TD-sid säilitama vastavalt dokumentide säilitamise korrale.

TD-d saab täita kas eesti, vene või inglise keeles. TD vormi (sh eesti, vene või inglise keeles) saab välja printida tervisetõendi väljastaja registratuurist, patsiendiportaalist, arstiportaalist või pub.keskusest: